Obchodné podmienky

Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) a tiež za účelom stanovenia jasných a zrozumiteľných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na www.solaris-tea.sk sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky:
 
I. Všeobecné ustanovenia
Predávajúcim je spoločnosť Agentúra EL(Agency EL), s.r.o., Partizánska cesta 1513, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, IČO: 46061975, DIČ: 2023210717 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, (ďalej len „Predávajúci").
Zákazníkom (ďalej len „Kupujúci") je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar:
a) na stránkach www.solaris-tea.sk
b) telefonicky na tel. čísle             0911 229 806        
c) mailom na adrese:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa tieto nedohodnú inak.
 
II. Predmet objednávky
Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na www.solaris-tea.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar, následne kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku" umiestnené v časti "Nákupný košík", podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia, ak nie je zhodná s fakturačnou adresou, spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku. Po odoslaní objednávky je Kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky.
Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru, (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné Kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a prevzatia zásielky s objednaným tovarom. U právnických osôb sú povinné údaje meno a priezvisko kontaktnej osoby, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH), adresa sídla a adresa doručenia tovaru, (ak nie je zhodná s adresou sídla spoločnosti), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kontaktnú osobu kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a prevzatia zásielky s objednaným tovarom.
 
III. Minimálne množstvo
Minimálne množstvo pre platnú objednávku nie je stanovené, t.j. platná objednávka je už od jedného kusu. Pri objednávke nad aktuálny stav zásob Predávajúceho má tento právo primerane predĺžiť dodaciu lehotu, prípadne ju zrušiť bez náhrady a iných nárokov zo strany Kupujúceho. O predĺžení dodacej lehoty je Kupujúci informovaný mailom, alebo telefonicky.
 
IV. Storno objednávky
Objednávku je možné bezplatne stornovať do 1 hodiny od objednania tovaru, prostredníctvom elektronickej pošty na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
Pri zrušení objednávky je potrebné zaslať mailom aj kópiu objednávky, ktorú ste obdržali, resp. nahlásiť základné informácie o nej (napr. číslo objednávky, dátum a čas objednania tovaru, meno a priezvisko Kupujúceho a pod.) V prípade, že Kupujúci medzitým na účet Predávajúceho zrealizoval úhradu, táto bude v plnej výške obratom poukázaná na účet Kupujúceho.
V prípade stornovania objednávky po uvedenom termíne si Predávajúci nárokuje na storno poplatok vo výške 20,- EUR a úhradu dopravných nákladov spojených s realizáciou príslušnej objednávky.
V prípade, že Kupujúci zrealizuje objednávku a ako spôsob platby zadá "prevod na účet" a táto platba nebude pripísaná na bežný účet Predávajúceho (uvedený na objednávke, ktorú Kupujúci obdrží ako prílohu mailu o potvrdení prijatia objednávky) do 5 pracovných dní od zrealizovania príslušnej objednávky, Predávajúci je oprávnený stornovať celú objednávku bez náhrady a iných nárokov zo strany Kupujúceho.
 
V. Povinnosti Predávajúceho
Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky Kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok
- objednaný tovar adekvátne zabalený zaslať v lehote stanovenej u príslušného tovaru Kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia,
- zabezpečiť kompletnú realizáciu objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,
- zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Kupujúceho,
- neposkytovať osobné údaje Kupujúceho tretím osobám s výnimkou poskytnutia údajov kuriérskej spoločnosti nevyhnutných pre správne a včasné doručenie tovaru.
- dodať tovar s daňovým dokladom o predaji, t.j. faktúrou, ktorá slúži zároveň ako dodací list.
Predávajúci nenesie zodpovednosť:
- za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou, resp. poštou
- za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou, resp. poštou
Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade súbežného objednania väčšieho množstva tovaru viacerými kupujúcimi, príp. prechodného, resp. úplného vypredania skladových zásob kontaktovať Kupujúceho a dohodnúť s ním náhradný termín dodania tovaru, resp. zmenu objednávky, resp. tovar nedodať vôbec. To všetko bez nároku Kupujúceho na náhradu a iných nárokov zo strany Kupujúceho.
 
VI. Povinnosti Kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:
- v objednávke resp. v registrácii uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar
- zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti a v zmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany Predávajúceho
- súhlasiť s evidovaním nedoručiteľnej zásielky (ak Kupujúci odmietne objednaný tovar prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Kupujúceho, resp. inej poverenej osoby, ktorá by zásielku mohla prijať a podobne, pokiaľ nie je Kupujúcim uvedené, aby bola zásielka doručená výlučne do rúk Kupujúceho) ako vybavenej.
- objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade závad bezodkladne spísať so zástupcom prepravcu zápis o reklamácii. Iba na základe tohto zápisu je možné uplatniť reklamáciu.
- Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry.
V prípade neprevzatia objednaného tovaru si Predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.
 
VII. Dodacia lehota
Dodacia lehota (štandardná dodacia lehota je 7 až14 pracovných dní) na celom území SR a začína plynúť pripísaním celej kúpnej sumy na bežný účet Predávajúceho. V prípade platby na dobierku začína plynúť dňom potvrdenia objednávky Predávajúcim. 
Dodacou lehotou sa rozumie  pracovný deň. Tovar objednaný v deň pracovného voľna či pracovného pokoja bude vybavovaný v prvý pracovný deň po príslušnom dni pracovného voľna, alebo pracovného pokoja.
V prípade objednania tovaru s rôznymi dodacími lehotami určuje Kupujúci spôsob dodania t.j. naraz v lehote podľa tovaru s najdlhšou lehotou expedície, alebo po častiach, tak ako plynú jednotlivé lehoty dodania. Za týmto účelom bude Predávajúci kontaktovať Kupujúceho, alebo Kupujúci uvedené stanoví v poznámke objednávky. Kupujúci môže individuálne stanoviť dátum dodania tovaru. Tento uvedie v poznámke objednávky (Napr. doručenie vína ako daru v stanovený deň na stanovenú adresu).
Objednávky prijaté po 10.12. budú vybavované po 2.1.
 
VIII. Preprava tovaru
Preprava objednaného tovaru sa realizuje v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok zmluvnej kuriérskej spoločnosti, alebo Slovenskej pošty. Váš tovar je počas prepravy chránený proti nárazom a poškodeniu špeciálnym obalom. Poplatky za doručenie sú zahrnuté do konečnej ceny objednávky. Cena vygenerovaná portálom www.solaris-tea.sk je konečná, vrátane prepravných nákladov. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky. Predávajúci zabezpečuje dodanie objednaného tovaru v pracovných dňoch, čo možno najpresnejšie v termíne podľa želania Kupujúceho.
Cena poštovného v rámci Slovenskej republiky je 2,90€.
Doručenie zásielky s objednaným tovarom je potvrdené podpisom Kupujúceho na súpiske rozvozu zmluvnej kuriérskej spoločnosti. Ak nie je možné zásielku pri prvom pokuse o doručenie dodať, Zasielateľ sa potom pokúsi o opätovné doručenie zásielky spravidla v nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je i tento pokus neúspešný, má Kupujúci možnosť sa telefonicky dohodnúť so zasielateľom o konečnom odovzdaní zásielky. Potom bude zásielka vrátená späť predávajúcemu.
 
IX. Spôsob platby
Za tovar zakúpený na www.solaris-tea.sk môžete platiť spôsobom, ktorý Vám najviac vyhovuje:
- Prevodný príkaz
- Hotovosť (pri osobnom odbere)
- Dobierka
 
X. Odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru
V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 202/2014 Z.z.) ak je Kupujúcim fyzická osoba a kupovaný tovar neslúži na výkon povolania, alebo podnikania, máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:
- Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Predávajúceho a Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady a nebezpečie Kupujúceho. V písomnom odstúpení uveďte aj číslo Vášho účtu pre vrátenie peňazí.
- Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho v zákonnej lehote späť na adresu predávajúceho.
Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
- tovar nesmie byť použitý,
- tovar musí byť nepoškodený,
- tovar musí byť kompletný
- tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy.
- Doporučujeme Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.
- Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar vrátime prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom obdržaní tovaru.
 
XI. Záručná doba
Na všetok predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota. 
Fotografie jednotlivých výrobkov sú ilustračné a môžu sa odlyšovať od reálneho vzhľadu.
 
XII. Reklamačný poriadok
Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných a dodacích podmienok spoločnosti Agentúra EL, s.r.o..
Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky s objednaným tovarom túto prezrieť a pri zrejmých a na povrchu zásielky znateľných poškodení, prípadne zjavného úbytku či čiastočnej straty zásielky tieto poškodenia a straty reklamovať ihneď u doručujúceho kuriéra. O rozsahu poškodenia, či čiastočnej straty obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný reklamačný protokol. Kuriér zasielateľskej spoločnosti je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi zástupcu kuriérskej spoločnosti.
Ak nie je Kupujúcim poškodenie, alebo čiastočná strata obsahu zásielky zrejmá a zjavná pri jej prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu potom čo ju zistil, najneskôr do 2 dní od doručenia zásielky s objednaným tovarom.
V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, alebo Vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Doporučujeme preto tovar zasielať doporučene a poistený. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) označenie a popis vady zásielky
b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku
c) kópiu reklamačného protokolu (ak bol spísaný s doručujúcim kuriérom pri prevzatí zásielky)
Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej uplatnenia. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Predávajúci nedodá vyššie uvedené podklady.
Pre rýchlejšie a operatívnejšie riešenie Vašich reklamačných nárokov Vám odporúčame kontaktovať nás aj telefonicky            0911 229806      , resp. mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Reklamácie sú vybavované:
- telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 na čísle             0911 229 806     ,
- e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
V prípade, že je Predávajúci za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Ak Kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že Zásielka bola doručená riadne a včas.
Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu i za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom a objednávkovom formulári.
 
XIII. Ochrana osobných údajov
Ochrana súkromia a predovšetkým ochrana osobných údajov ako integrálna súčasť ochrany ľudských práv je na stránkach www.solaris-tea.sk  garantovaná Predávajúcim. Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných, ako aj firemných údajov pred zneužitím. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.solaris-tea.sk t.j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod.
Databázu údajov Predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej strane. Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. (Napr. kuriérska spoločnosť - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho.
Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.
V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje:
- všestranne chrániť záujmy Kupujúceho a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky.
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho
- neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretím osobám ani ich komerčné využitie.
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pridelil Predávajúcemu registračné číslo 201414290.
 
XIV. Záverečné ustanovenia
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými a dodacími podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 6.11.2015
 

 
Upozorňujeme zákazníkov, že doručenie do Vianoc garantujeme len pri objednávkach zrealizovaných do 5.12.

Kontakt

Tel: 0903 828 994
Email: info@solaris-tea.eu 

Website: www.solaris-tea.eu

Veľkoobchod